Preparing for release of 3.0.0pre1
[rsync/rsync.git] / rsync.yo
index 0c3a9db..b006012 100644 (file)
--- a/rsync.yo
+++ b/rsync.yo
@@ -1,5 +1,5 @@
 mailto(rsync-bugs@samba.org)
-manpage(rsync)(1)(6 Nov 2006)()()
+manpage(rsync)(1)(4 Oct 2007)()()
 manpagename(rsync)(faster, flexible replacement for rcp)
 manpagesynopsis()
 
@@ -2797,7 +2797,7 @@ url(http://rsync.samba.org/)(http://rsync.samba.org/)
 
 manpagesection(VERSION)
 
-This man page is current for version 2.6.9 of rsync.
+This man page is current for version 3.0.0pre1 of rsync.
 
 manpagesection(INTERNAL OPTIONS)