Preparing for release of 3.0.3pre2
[rsync/rsync.git] / rsync.yo
index 30a5187..626aff5 100644 (file)
--- a/rsync.yo
+++ b/rsync.yo
@@ -1,5 +1,5 @@
 mailto(rsync-bugs@samba.org)
-manpage(rsync)(1)(7 May 2008)()()
+manpage(rsync)(1)(17 May 2008)()()
 manpagename(rsync)(a fast, versatile, remote (and local) file-copying tool)
 manpagesynopsis()
 
@@ -2882,7 +2882,7 @@ url(http://rsync.samba.org/)(http://rsync.samba.org/)
 
 manpagesection(VERSION)
 
-This man page is current for version 3.0.3pre1 of rsync.
+This man page is current for version 3.0.3pre2 of rsync.
 
 manpagesection(INTERNAL OPTIONS)